Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Brzegu (BOB)

RUSZA KOLEJNA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BRZEGU (BOB)
Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczy 100 tysięcy zł. Daje to brzeżanom możliwość
wpływu na rozdysponowanie tej kwoty poprzez zgłoszenie projektu do realizacji, jak również poprzez
poparcie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców.
W terminie od 1 lutego do 20 lutego 2023 r. można zgłaszać projekty w  dwóch kategoriach:
1. inwestycyjne - środki przeznaczone na ten cel to 70 tysięcy zł,
2. pozostałe - środki przeznaczone na ten cel to 30 tysięcy zł.
Ze środków BOB mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy,
określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r.
Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Brzegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
opiekuna prawnego. Do formularza zgłoszeniowego załącza się listę podpisów mieszkańców
popierających projekt w ilości co najmniej:
1. 30 podpisów w przypadku projektu inwestycyjnego,
2. 15 podpisów w przypadku pozostałych projektów.
Głosowanie potrwa od 29 marca do 21 kwietnia 2023 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28
kwietnia 2023 roku.
Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl, stronie
podmiotowej BIP https://bip.brzeg.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Brzegu https://brzeg.pl
Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, oddanych przez mieszkańców Brzegu, będą
realizowane w 2023 roku.
 Serdecznie zapraszamy do udziału w decydowaniu, na jakie cele Gmina ma przeznaczyć 100.000zł.
BURMISTRZ
(-) Jerzy Wrębiak